Duurzaamheidsbeleid Velthuyse • Mulder

Vanuit de maatschappij en Europese wet- en regelgeving is er steeds meer aandacht voor duurzame beleggingen. Een duurzame belegger heeft naast het financiële rendement ook oog voor de effecten op milieu (Environment), maatschappelijk (Social) en hoe een onderneming geleid wordt (Governance).

Hoewel wij het belangrijk vinden om te beleggen in ondernemingen die goed bestuurd worden en die aandacht hebben voor mens en milieu, richten wij ons vooralsnog niet op duurzaamheid. Dat betekent dat wij op dit moment ook geen specifiek duurzame beleggingsproducten aanbieden.

Vinger aan de pols

Op dit moment is er nog geen wereldwijde standaard om te bepalen wat een duurzame belegging is en wat niet. Belangrijk is hierbij de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van ESG data. Het komt nu nog regelmatig voor dat dezelfde belegging door verschillende aanbieders van ESG data verschillend wordt beoordeeld. Daarnaast is er ook nog geen toezicht op deze aanbieders. Europa probeert door wet- en regelgeving de komende jaren tot duidelijke uniforme normen en uitgangspunten voor duurzaam beleggen te komen. Het uiteindelijke doel is dat het voor beleggers makkelijker is om te bepalen hoe duurzaam een belegging is.

Vanzelfsprekend houden wij als lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) de vooruitgang nauwlettend in de gaten.

Beleggingsbeleid

Bij de samenstelling van uw beleggingsportefeuille is ruime spreiding over zowel beleggingsinstrumenten, sectoren, regio’s als beleggingsstijl het uitgangspunt. Spreiding over verschillende soorten beleggingen, ook wel diversificatie genoemd, zorgt er voor dat het risico op portefeuilleniveau lager is dan wanneer er slechts in één categorie belegd wordt.

Bij de daadwerkelijke invulling van uw portefeuille is een optimale verhouding tussen risico en rendement het uitgangspunt. Vanwege de gewenste spreiding zal uw beleggingsportefeuille nooit 100% bestaan uit beleggingen die duurzaamheid promoten of uit beleggingen die duurzaamheid ten doel hebben.

Uiteraard zullen wij niet voor u beleggingen opnemen waarvan het bij wet verboden is om er in te beleggen, zoals bijvoorbeeld bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens. Het gaat hier om bedrijven die betrokken zijn bij het maken (van belangrijke onderdelen) van clusterbommen, kernwapens, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens. Daarnaast zullen wij niet beleggen in bedrijven waarvan het bekend is dat zij gebruik maken van kinderarbeid. Ook beleggen wij niet in obligaties van landen of bedrijven waar internationale sancties aan zijn opgelegd door de Verenigde Naties (VN) of door de Europese Unie (EU).

Buiten bovenstaande uitsluitingen houden wij binnen ons beleggingsbeleid vooralsnog niet expliciet rekening met duurzaamheidsfactoren bij de ondernemingen waarin belegd kan worden, omdat wij gezien de aard en omvang van onze onderneming niet de mogelijkheid hebben om alle beursgenoteerde bedrijven en producten volledig en betrouwbaar te beoordelen hoe zij scoren op de diverse ESG factoren en wat hun totale ESG score is. Dit heeft onder andere te maken met de data die bedrijven zelf publiceren, wij niet alle toeleveranciers van deze bedrijven kennen c.q. kunnen beoordelen en de verschillen in data van gespecialiseerde ESG dataleveranciers.

Daarnaast kunnen wij op dit moment niet overzien of de hoge kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van ESG data door deze gespecialiseerde ESG dataleveranciers opwegen tegen het verwachte (extra) financieel rendement of verlaging van het risico. Dit betekent ook dat wij bij de selectie van de beleggingen de negatieve gevolgen van de belegging op mens (eerbiediging van mensenrechten, kinderarbeid, sociale en werkgelegenheidszaken), milieu en samenleving (bestrijding corruptie en omkoping) niet concreet kunnen vaststellen en als zodanig integreren in ons beleggingsbeleid.

Bij iedere belegging kan zich in meer of mindere mate een duurzaamheidsrisico voordoen dat ervoor kan zorgen dat de waarde van een belegging kan dalen. De mate waarin dit risico zich kan voordoen is voor ons moeilijk te onderzoeken. Bij de selectie van een belegging kunnen wij ons alleen baseren op de publiek bekende informatie. Het kan echter wel zo zijn dat wij besluiten om bepaalde ondernemingen niet op te nemen vanwege al bekende grote negatieve duurzaamheidsrisico’s omdat deze naar verwachting een te grote negatieve invloed hebben op de waarde van de onderneming. Sommige gebeurtenissen zijn echter nooit te voorzien of te voorkomen.

Als er negatieve gebeurtenis op het gebied van ESG plaatsvindt, is dit nieuwe informatie die dan beoordeeld moet worden. Wij kunnen bij een negatieve gebeurtenis op het gebied van ESG niet aangeven wat precies het negatieve effect is op de waarde van de belegging. Als er bijvoorbeeld sprake is van fraude of slecht bestuur van de onderneming, zal de waarde van de belegging normaal gesproken dalen. Het is echter vooraf niet aan te geven met hoeveel de belegging zal dalen. Op een moment dat er aanwijzingen zijn voor zo een negatieve gebeurtenis, zal de positie in de betreffende belegging worden heroverwogen.

Heroverweging

Wij beoordelen de impact van duurzaamheidsrisico’s op eenzelfde manier als andere markt- en bedrijfsspecifieke risico’s. Deze risico's resulteren niet alleen in de mogelijkheid dat het verwachte of beoogde doelvermogen niet wordt behaald, maar ook in tussentijdse of uiteindelijke verliezen. Ook als er een lange periode wordt belegd, kan beleggen verlies opleveren.

Als er hoge duurzaamheidsrisico's bij een belegging worden vaststelt, zullen wij in overleg treden met de fondsmanager om de vastgestelde risico's te bespreken. Als de risico’s niet acceptabel zijn, kunnen wij besluiten om de belegging te vervangen door een nieuwe belegging met lagere duurzaamheidsrisico's.

De beoordeling van duurzaamheidsrisico’s zijn in ons bestaande bedrijfsvoering geïntegreerd

Brochure Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer

Velthuyse • Mulder © 2023