Velthuyse · Mulder lijfrenterekening

Lijfrente opbouwen en/of uitkeren

Velthuyse · Mulder faciliteert zowel het opbouwen als het uitkeren van lijfrentekapitaal. Hieronder worden beide facetten toegelicht. Uiteraard kunt u voor nadere uitleg of advies vrijblijvend contact opnemen met onze beleggings- of pensioenadviseurs.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Unieke beleggingsoplossing voor het uitkeren van lijfrentekapitaal

Een beleggingslijfrente in de uitkeringsfase is een product waar een paar aanbieders de afgelopen jaren mee op de markt kwamen. De spelregels van de belastingdienst schrijven helaas voor dat de uitkeringen gebaseerd moeten worden op de nu - heel lage - rente. Dat betekent dat de eerste uitkering relatief laag is en bij een mooi beleggingsrendement de uitkeringen in latere jaren stijgen. Dit is voor velen geen aantrekkelijk product. De meeste Nederlanders willen liever in de eerste jaren van de uitkerende fase van hun lijfrente(s) een hoge uitkering hebben, in plaats van op oudere leeftijd aan het einde van de looptijd.

Beleggingsoplossing van het jaar

Daar heeft Velthuyse · Mulder iets op gevonden. De beleggingsoplossing wordt aangeboden via haar online telg Doelbeleggen.nl. Door gebruik te maken van de meest geavanceerde technologie en een slimme interpretatie van de fiscale wetgeving kan een netto rendement van 4% al bij voorbaat kan worden ingerekend. Dit betekent dat bij aanvang een circa 50% hogere uitkering plaatsvindt, conform de wensen van de klant. Voor dit product is, na intensief overleg met de belastingdienst, goedkeuring verkregen. Op dit moment is Velthuyse · Mulder de enige in de markt die dit product kan aanbieden.

Lijfrente Opbouwen: een aantrekkelijke regeling

Door de steeds lagere rentestand heeft het traditionele spaarproduct veel van zijn glans verloren en twijfelt menig klant om nog stortingen voor de opbouw te doen. Alternatief is de (bancaire) beleggingslijfrente. De klant kan de fiscaal aftrekbare stortingen bij een beleggingsonderneming doen en kiest dan voor wat meer (beleggings)risico, met de mogelijkheid van een substantieel beter rendement. Ook bij Velthuyse · Mulder bestaat de mogelijkheid om pensioen op te bouwen middels het beleggen op een bancaire lijfrenterekening, in de volksmond ook wel banksparen of pensioensparen genoemd. Een aantrekkelijke regeling vooral vanwege de grote mate van flexibiliteit en de transparantie. Een prima alternatief dus voor toekomstige stortingen, maar ook voor eventueel reeds opgebouwd bancair lijfrentekapitaal of polissen waar de rentevergoeding het nulpunt nadert.

Voordelen

Een belangrijk voordeel van het bankspaarproduct is dat de jaarlijkse inleg binnen bepaalde grenzen aftrekbaar is van het inkomen en dat het opgebouwde lijfrentekapitaal buiten de vermogens rendementsheffing valt. Een ander voordeel is dat het gespaarde bedrag altijd in eigendom blijft van de rekeninghouder! Op de pensioendatum kan de rekeninghouder het gespaarde bedrag in termijnen jaarlijks laten uitkeren. Deze uitkering is dan vervolgens weer belast (overigens vaak tegen een lager tarief dan de genoten aftrek). Het gespaarde bedrag wordt altijd volledig uitgekeerd, bij overlijden van de rekeninghouder gaat het restantbedrag gewoon naar de erfgenamen.

Soepel overhevelen

Wanneer u opgebouwd pensioen, fiscaal vriendelijk wilt overhevelen kan dat door middel van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Om de overdracht van kapitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het PSK. Deze instellingen moeten zich bij een kapitaalsoverdracht dan aan bepaalde spelregels houden. De overdracht moet nauwkeurig gebeuren, omdat de Belastingdienst anders belasting kan heffen over het bedrag dat wordt overgeheveld.

Om de overdracht goed te laten verlopen en te voorkomen dat belasting moet worden afdragen over het opgebouwde kapitaal, hebben financiële instellingen bepaalde gegevens nodig van u nodig voor de overdracht.

Welk bedrag kan ik overdragen

Velthuyse · Mulder biedt momenteel een pensioenrekening aan om belastingvriendelijk een vermogen op te bouwen om uw pensioen mee aan te vullen. Het is mogelijk om de waarde van een pensioen lijfrenterekening of -verzekering bij een andere aanbieder over te dragen. Waarde overdracht van andere producten zoals bijvoorbeeld een Gouden handdruk lijfrente kan Velthuyse · Mulder niet accepteren.

Wanneer u vermogen aan ons wilt overdragen, neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag verder.

Hoe werkt het?

Om het vermogen bij ons over te hevelen naar een andere aanbieder, hebben wij de onderstaande documenten nodig.

- Het PSK overdrachtsverzoek
- Kopie paspoort of Identiteitskaart

Toesturen kan als scan of foto van uw smartphone via e-mail of per post naar:

E-mail info@vmvb.nl
Bezoekadres Dorpsstraat 34, 1182 JE Amstelveen
Postbus 8070, 1180 LB Amstelveen
Antwoordnummer 3030, 1180 VL Amstelveen

Na ontvangst van de documenten nemen wij contact op met de partij waar het vermogen naar toe moet. Dit zal dan binnen 14 dagen fiscaal geruisloos worden overgedragen. Indien de 14e dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag. Als de betaling niet binnen 14 dagen plaatsvindt, dan vergoedt de overdragende partij de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Met financiële instellingen die niet meedoen aan de PSK is ook waardeoverdracht mogelijk. In dat geval hebben wij echter een vrijwaringverklaring nodig.

Extra documenten?

In sommige gevallen hebben wij als overdragende partij aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij overlijden. Zonder dit aanvullende document mogen wij uw kapitaal niet naar een andere partij overboeken.

- Nieuwe partij neemt niet deel aan PSK (Vrijwaringsverklaring nieuwe partij)
- Overlijden (Akte van overlijden en verklaring van erfrecht)
- Volmacht (Bewijs van volmacht)
- Echtscheiding (Echtscheidingsconvenant)

Wie nemen er deel?

De deelnemers aan het PSK zijn of lid van de Nederlandse Vereniging van Banken of lid van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen financiële instellingen op eigen verzoek deelnemen.

Doelbeleggen.nl neemt als beleggingsonderneming vrijwillig deel aan het PSK. Meer informatie over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht vindt u via de Nederlandse Vereniging van Banken.

DGA Pensioen

Vanaf 2017 is het voor de DGA niet meer mogelijk pensioen in de eigen BV op te bouwen.

Lees meer

Velthuyse • Mulder © 2024